Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

hanuman chalisa lyrics in telugu
hanuman chalisa lyrics in telugu

హనుమాన్ చాలీసా- In this post we are going to share you hanuman chalisa lyrics in Telugu and also we had shared Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi And Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu, English, Tamil And more in our previous post so if you want to read in Hindi language click.

S.N.Hanuman Chalisa Information
1.ReligionHinduism.
2.AuthorTulsidas.
3.LanguageAwadhi dialect of Hindi.
4.Verses40
5. Language Telugu . (హనుమాన్ చాలీసా)

Read Also – Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi | श्री हनुमान चालीसा

Shri Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu- హనుమాన్ చాలీసా (Doha Chaupaii)

If you want to read the of Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu then here we have done the task of providing Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu for you. So let’s read the of Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu

|| తెలుగులో శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా లిరిక్స్ ||

꧁༒☬ దోహా ☬༒꧂

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రాజ నిజమాన ముకుర సుదారీ |
జో దైక, వారణాసి రఘువర విద్యాలయ.
మూర్ఖుడు తనూజనికై సుమిరౌ పవన్ కుమార |
కుడి విద్యా దేహు మోహీ

⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑★✪ ✪ ✪✪ ✪✪★⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑

꧁༒☬ చౌపా ☬༒꧂

జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సముద్రం |
జయ కపిశ తిహు లోక ఉజాగర ||
రామదూత అతులిత బలధామ |
అంజనీ పుత్ర పవనసుత నమ ||

మహావీర విక్రమ్ బజరంగీ |
కుమతీ నివారణ సుమతీ కే సంగీ ||
కంచు వరంజ విరజా సువేష |
కన కుండల కుంచిత కేశ ||
హతవజ్ర ఔ జెండా విరాజై |

కంఠే మూంజ జానేవే సజై ||
కేసరి నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ||
విద్యానా గుణీ అతి చతురత |
రామ కాజా కర్రీ కో హస్టే ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రష్యా |
రామలఖానా సీతా మన బసియా ||
శుభ రూధారీ సియాహి దిఖావా |
సన్నిహిత రూపధారి లంకా జరావా ||

భీమ రూపధారీ అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||
లయ సంజీవన లఖన్ జియాయ్ |
శ్రీ రఘువీర హరశి ఉరలలయ ||
రఘుపతి కీన్హీ ఆల్మోస్ట్ పూర్ |

తుమ మమ డియర్ భరతహి సమ భాఈ ||
సహసా వదన తుమ్హారో యష్గవై |
అస బిట్టర్ శ్రీపతి కంఠ లగావై ||
సంకాదిక బ్రహ్మాది మునీషా |

నర షరాతో ఐషా ||
యమ కుబేర దిగపాల జహాన్ తేఈ |
కవి అన్వేషి కైకే సకే కహం తీ ||
తుమ శ్రేయోభిలాషి సుగ్రీవహీ కీన్హ |

రామ మిలయ రాజపద దీన్హ ||
తుమ్హారో మంత్ర విభీషణ మన |
లంకేశ్వర్ భయే సబ జగ జానా ||
ఎరా మిలీనియం ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక భాగం
లిలియో తాహి మెలో ఫ్రూట్ జాను ||
ప్రభు ముద్రిక కొట్లాట మాయి |

జలధి లొంఘి గయే అచర్జా నహీ ||
చెత్త కాజ జగతా కే జేతే |
స్మూత్ దయ
రామ్ దురారే తుమా రఖావారే |
హోతా ఆజ్ఞ బిను పైసరే ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా |
తుమా డిఫెండర్ కహు కో దార నా ||
అప్నా తేజ తుమ్హర్హో అపై |
తినోమ్ లోకా హోంకా టీ కంపై ||
దయ్యాల క్లోజప్ నహీ అవీ |
మహావీర జభ నామ సునవై ||

నాసై వ్యాధి హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీర ||
వేదన అదే హనుమాన్ చూడవాయి |
మెంటల్ యాక్షన్ మెడిటేషన్ జో లావే ||
సబ ప్రో రామ తపస్వీ రాజా |

తినకే కాజ సకల తుమ సజ ||
ఔరా నిగ్రహం జో కోయి లవై |
పాసై ||
చారో యుగం పారుపత తుమ్హార |
హై ప్రెసిడెంట్ జగతా ఉజియారా ||


సాధు సెయింట్ కే తుమా రఖవేర్ |
అసుర నికందన రామ దులారే ||
అష్టాధి నిధి నిధి కే దత్తా |
అసుర దీన్హ జానకీ మాతా ||
రామ రసయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాస ||


తుమ్హారే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖా బిసరవై ||
కాసేపు రఘువ పురజాయే
జహం జన్మ హరిభక్త కహయీ ||
ఔర దేవతా చిత్త ధారయీ |


హనుమత్ సాయి సర్వ సుఖ కరై ||
వేదన కటై మితై సబ పీర |
జో సుమిరై హనుమత రైట్ వీరా ||
జై జై జై హనుమాన్ గోసాయి |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నయీ ||


జో శతాబ్ది పాఠం కారా కూయ్ |
చుతాహి బందీ మహా సుఖ హోఈ ||
జో యః పాడై హనుమాన్ చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సఖీ గౌరీషా ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ్ హార్ట్ మహా డేరా ||

⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑★✪ ✪ ✪✪ ✪✪★⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑

꧁༒☬ దోహా ☬༒꧂

పవన తనయనా బాధ – మంగళ మూర్తి రూప్ |
సీతతో రామ లఖన్ – హార్ట్ బసు సురభూప్
సియారా రామచంద్రకీ విజయం | పవనసుత హనుమానకీ విజయం | బోలో భాయ్ బాయి సబా సంతానఖీ గెలుపొందారు

⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑★✪ ✪ ✪✪ ✪✪★⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑⭑

Read also – Hanuman Chalisa Pdf Download Hindi, English, Telugu, Tamil, Kannada

hanuman chalisa pdf telugu

If you want to download Hanuman Chalisa Lyrics in telugu PDF then friends by clicking on the download button you can download Hanuman Chalisa PDF in telugu language.

What Is Hanuman Chalisa

According to mythological beliefs, once when Hanuman ji felt hungry in his childhood, he swallowed the sun thinking it to be a fruit. Bajrangbali had immense powers, using this when he proceeded to swallow the sun, Devraj Indra struck him with his Vraj and made him unconscious.

When Pawan Dev came to know about Hanuman’s unconsciousness, he was very angry. In such a situation, when the deities came to know about Hanuman ji being Rudra avatar, everyone gave him many powers. have recognition

Goswami Tulsidas has included in Hanuman Chalisa the essence of the same mantras that the deities had given them powers while describing the mantras and characteristics of Hanumanji. Actually, in Hanuman Chalisa, the features of Hanumanji’s valor have been described, not a mantra.

Read also – Shri Vishnu Chalisa Lyrics in Hindi श्री विष्णु चालीसा हिंदी में

Importance Of Hanuman Chalisa Lession –

Astrologer Anish Vyas told that Hanuman Chalisa is a poetic 40-verse composition done in the worship of Bajrangbali, a very simple and simple. Tulsidasji was a devotee of Shri Ram and Hanuman from childhood.

That is why by his grace he has composed epics. It is believed that by reciting Hanuman Chalisa, many kinds of troubles are destroyed and there is happiness and prosperity in the household and health.

If the mind is disturbed due to any reason, then reciting Hanuman Chalisa can give peace to the mind. All kinds of fear can also be destroyed by its recitation.

Read also – Maa Saraswati Chalisa Lyrics श्री मां सरस्वती चालीसा

Read Hanuman Chalisa to get rid of Shani’s troubles –

The importance of reciting Hanuman Chalisa in Sanatan culture has been told. Reading it with devotion, with concentration can get rid of many ailments. The recitation of Hanuman Chalisa destroys Shani related problems.

The recitation of Hanuman Chalisa can be particularly fruitful if Shani’s half-century, dhaiya, panauti, Shani’s low or inauspicious results in the horoscope. Its recitation destroys the evil forces and they do not even beat with Hanuman devotee.

One can get rid of that crime by reciting Hanuman Chalisa and apologizing for committing a crime.

The recitation of Hanuman Chalisa gives a feeling of great peace to the mind in the event of stress about some thing. Reading the text of Hanuman Chalisa before leaving for a journey increases the chances of his being successful. Mahabali Hanuman is the god of strength and intelligence.

Mahabali Hanuman is the god of strength and intellect, so reciting this one can achieve both. Hanuman Chalisa is imbued with divine qualities, so by reciting it with restraint, reverently with the rules, one feels supernatural power.

conclusion :-

Hope you have got all the information in this post of ours Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu that we will benefit from reading Hanuman Chalisa Lyrics. Tell me how did you like our post

Read Also –